Przedsiębiorstwo społeczne

Przedsiębiorstwo społeczne G&G Sp. z o.o. będzie działać w branży energetyczno – budowlanej na ternie południowo-wschodniej Polski.

Pomysł na założenia przedsiębiorstwa społecznego zrodził się z osobistej pasji do tematu pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, a tym samym promowania ekologicznego i ekonomicznego stylu życia.

Działalność przedsiębiorstwa społecznego jest zgodna z kierunkami określonymi w Strategii rozwój województwa – Podkarpackie 2020 w zakresie działania strategicznego: Kapitał ludzki i społeczny, priorytetu tematycznego 2.4 Włączenie społeczne, którego celem jest: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie. W szczególności wpisuje się w kierunki działań:

2.4.1. Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie

2.4.2. Wzrost aktywności osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy

Działalność spółki G&G Sp. z o.o. wpisuje się również w Regionalny Plan Działania na Rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020, w tym w cel główny: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej jako formy aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców województwa podkarpackiego do 2020, cel szczegółowy: Zwiększenie potencjału kadrowego, merytorycznego, organizacyjno-technicznego podmiotów oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną na terenie województwa podkarpackiego do 2020r.

W celu zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego w województwie gminy oraz urzędy mogą, przy ogłaszanych przetargach, korzystać z klauzul społecznych, nasze przedsiębiorstwo społeczne G&G Sp. z o.o., także może być brane pod uwagę w przetargach.

Klauzule zastrzeżone pomagają przedsiębiorstwom społecznym uzyskać zlecenia z gmin, by jednocześnie pomagać osobom zagrożonym np. utratą pracy czy bezrobociem.

Zamawiający np. Gmina może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy np. przedsiębiorstwa społeczne jak G&G Sp zoo, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób wykluczonych:

  • osób niepełnosprawnych
  • osób bezrobotnych
  • osób zwalnianych z zakładów karnych
  • osób z zaburzeniami psychicznymi
  • osób bezdomnych
  • osób o statusie uchodźcy
  • osób do 30 roku życia oraz po 50 roku życia posiadających status osoby bezrobotnej
  • osób będącymi członkami mniejszości narodowych.

Zamawiający określa minimalny wskaźnik zatrudnienia osób marginalizowanych minimum 30%.

O klauzuli zatrudnieniowej mówi Art. 22 natomiast o klauzuli zastrzeżonej 29 ust. 4 Prawa o Zamówieniach Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

Stosowanie klauzul zastrzeżonych zaleca gminom i jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce Ministerstwo Finansów.